جای خالی حساب‌های اقماری در صنعت گردشگری

– گردشگری – حساب‌های اقماری گردشگری، یکی از شیوه‌های مطرح در اندازه‌گیری کمک‌های اقتصادی گردشگری محسوب می‌شود. این روش بر مبنای نظام حساب‌های ملی طراحی شده و امکان سنجش آثار را در هر دو بعد عرضه و تقاضای گردشگری فراهم می‌کند.

در واقع هدف از تهیه این حساب‌ها، برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مرتبط با گردشگری از طریق محاسبه داده‌ّها و ستاده‌های این فعالیت‌هاست. چنانکه می‌توان از ایجاد مبنایی مناسب جهت سیاستگذاری و تصمیم گیری گردشگری، تخمین دقیق آثار، فراهم سازی امکان مقایسه در سطح جهانی، کاهش هزینه و زمان و جلوگیری از موازی کاری سازمان‌ها ، امکان تطبیق با سایر مدل‌های اقتصادی، دسترسی به اطلاعات دست اول و اجرایی، امکان اندازه‌گیری میزان بهره‌وری گردشگری در کشور و ایجاد مبنایی برای مقایسه آن با سایر صنایع موجود ملی و بررسی وضعیت صنعت گردشگری در دو بعد عرضه و تقاضا و فراهم سازی امکان مقایسه شاخص‌های اقتصاد گردشگری نظیر میزان اشتغال و سرمایه‌گذاری به عنوان مزایای حساب‌های اقماری گردشگری نام برد.

با توجه به اهمیتی که این حساب‌ها در حوزه اقتصاد گردشگری دارند، در خردادماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقات و بررسی‌هایی، ضرورت این سیستم را برای کشورمان تشریح کرد. در این گزارش به پیشینه حساب‌های اقماری گردشگری در ایران و جهان، تبیین جداول حساب‌های اقماری گردشگری، تبیین جداول اولین و ثانویه آن و... پرداخته شده است.

به بیان ساده، برونداد این حساب‌ها، شاخص‌های کلی اقتصادی در زمینه گردشگری مانند مخارج گردشگری درون مرزی، مخارج گردشگری محلی، مخارج گردشگری برون مرزی، مصرف گردشگری داخلی، ارزش افزوده ناخالص مستقیم گردشگری، اشتغال در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط، سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در صنایع گردشگری و صنایع مرتبط است.

استقرار حساب‌های اقماری گردشگری دارای مزیت‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی از جمله فراهم نمودن امکان مقایسه صنعت گردشگری با سایر صنایع، امکان مقایسه صنعت گردشگری کشورهای مختلف، امکان تعلیق با سایر مدل‌ّهای اقتصادی است. همچنین سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری صرفا در صورت استقرار حساب‌های اقماری گردشگری امکان پذیر است.

از این رو حساب های اقماری گردشگری را می‌توان به عنوان ابزار اصلی قانون‌گذاری جهت دستیابی به اهداف مواد (54) و (79) قانون برنامه پنجم توسعه به شمار آورد.

هرچند طی سالهای گذشته تلاش‌هایی در این خصوص انجام شده‌است اما ناکافی بوده‌است. تجربه سال‌ّهای گذشته نیز نشان داد که آمارهای ارائه شده توسط مراجعی همچون سازمان توسعه تجارت، مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فعالان بخش خصوصی نظیر جامعه تورگردانان و جامعه هتلداران بعضا متفاوت و گاها متناقض است. از این رو، ایجاد حساب‌های اقماری گردشگری در کشور نه تنها مزایای ذکر شده فوق را به همراه دارد، بلکه صنعت گردشگری کشور را نیز از این سردرگمی اصلاعاتی و نبود مبنای مناسب تصمیم‌گیری صحیح در این حوزه نجات خواهد داد.

تا مادامی که پتانسیل‌های اقتصادی صنعت گردشگری از طریق حساب‌های اقماری گردشگری به شاخص‌های کمی تبدیل نشود، نمی‌توان تصویر واضحی از پتانسیل‌های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه داد.

حساب‌های اقماری گردشگری ابزاری است که به واسطه آن می‌توان عواید گردشگری را محسابه کرد. احتساب این عواید به عنوان مبنایی در تخصیص بودجه جدید به حوزه گردشگری حائز اهمیت است. همچنین چارچوبی قابل اعتماد و دقیق در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حوزه گردشگری ارائه می‌دهد و ابزار نظارتی قوی جهت سنجش میزان توفیق و پیشرفت حوزه گردشگری محسوب می‌شود.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه